مرگ قو

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد ----- فریبنده زاد و فریبا بمیرد
شب مرگ تنها نشیند به موجی ----- رود گوشه ای دور و تنها بمیرد

در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب----- که خود در میان غزل ها بمیرد

گروهی برآنند کاین مرغ شیدا----- کجا عاشقی کرد آن جا بمیرد

شب مرگ از بیم آن جا شتابد----- که از مرگ غافل شود تا بمیرد

من این نکته گیرم که باور نکردم ----- ندیدم که قویی به صحرا بمیرد

چو روزی ز آغوش دریا برآمد ----- شبی هم در آغوش دریا بمیرد

تو دریای من بودی آغوش واکن ----- که می خواهد این قوی زیبا بمیرد

دکتر مهدی حمیدی

/ 0 نظر / 21 بازدید