من آن آسمانی سروش خدایم          که فخری به حوا و آدم ندارم
مسیحای مریم شناسد به معجز       کمی از مسیحای مریم ندارم
سخندان شناسد که من اوستادم      که استادی کس مسلم ندارم
به سحر سخن راه اعجاز پویم         بسی گویم و ژاژ و درهم ندارم
به هرسبک وهر بحروهرشیوه گفتم         که  دانند  همتا  و همدم   ندارم
همه شاهکار است گفتارهایم             به اندیشه و لفظ ماتم ندارم
سخن هر چه گفتم همه نغز گفتم       شکرهای آلوده باسم ندارم

دکتر حمیدی

/ 0 نظر / 5 بازدید